TÍNH BÀI BLACKJACK – TẤN CÔNG, PHÒNG THỦ LUÔN CHUYỂN[/b]